Kenmerken

Pro Management is gespecialiseerd in SBR-oplossingen. De te verzamelen gegevens ten behoeve van de jaarrekening die volgens de geldende richtlijnen (RJ 655) moeten worden verzameld, worden opgeslagen in één centrale database. Deze bestaan uit:

 • Financiële gegevens (belangrijkste bron is de saldibalans uit de boekhouding). Deze vormen circa 30% van de inhoud;
 • Niet-financiële gegevens. Deze tekstuele gegevens worden eveneens opgeslagen in het centrale databestand. Deze omvatten circa 70% van de inhoud van de jaarrekening. Te denken valt aan grondslagen en toelichtingen op de posten van de balans en resultatenrekening, statutaire bepalingen, gegevens voor de Wet Normalisering Topinkomens, lening-gegevens met toelichtingen, gegevens bestuurders.

Vanuit deze centrale database wordt automatisch een SBR-formulier gegenereerd. Men kan deze controleren en eventueel aanvullen. Na controle kan dit formulier ter goedkeuring worden aangeboden aan de controlerend accountant. Samen met de gekoppelde SBR-verklaring van de accountant, kan het formulier digitaal worden gezonden aan CIBG.

De oplossing die Pro Management biedt zijn herkenbaar aan de volgende kenmerken:

 

Specifiek formulier voor woningcorporaties:

 • Op basis van deze specifieke taxonomie (conform RJ 645) is een formulier ontwikkeld.
 • Parallel onderhoudt de NBA (beroepsvereniging voor accountants) de ontwikkeling van de zogenoemde Normatieve Presentatie (NT). Dit betreft een definitie van de inrichting van de jaarrekening op basis waarvan de accountant een sbr-assuranceverklaring kan afgeven.

Uitbreiden dataset in database

 • Specifiek voor woningcorporaties zijn extra tabellen aangelegd in de database. Mochten bepaalde gegevens niet voorhanden zijn, dan kunnen deze alsnog worden toegevoegd via het formulier.
 • De doelstelling is uiteraard om alle gegevenselementen in de database te verzamelen. Voorbeelden zijn:
 • Het aanleggen van een tabel voor registratienummers van panden en objecten
 • Het aanleggen van een database voor de WNT (Wet Normering Topinkomens)

Adviesrol bij inrichting grootboekschema

 • Op basis van opgedane ervaringen blijken de bij woningcorporaties in gebruik zijnde grootboekschema’s niet voldoende uitgebreid om direct een volledige sbr-rapportage te kunnen genereren. Pro Management begeleidt de woningcorporaties bij de vereiste inrichting van het grootboek.
 • Vooral het gebruik van “zuivere” rekeningen is nog niet echt ingeburgerd. Deze zijn echter wel noodzakelijk voor bijvoorbeeld het direct kunnen genereren van het kasstroomoverzicht, maar ook voor de diverse vereiste verloopstaten in de jaarrekening.
 • Daarnaast kunnen meerdere gegevens in het grootboek worden vastgelegd, welke dan ook direct automatisch kunnen worden gegenereerd. Denk aan de WNT. In het grootboek kunnen de uitkeringen natuurlijk reeds worden geboekt.

Inrichten brugstaat specifiek voor woningcorporaties

 • Om te bereiken dat het koppelen van grootboekschema’s aan de rapportagecodes eenvoudig is uit te voeren, heeft Pro Management een unieke brugstaat ontwikkeld, welke het mogelijk maakt om op een eenduidige manier de juiste benamingen in de jaarrekening te tonen en het koppelvlak goed te kunnen onderhouden bij toekomstige ontwikkelingen.
 • Tevens kan de koppeling met het RGS-schema worden onderhouden.

Koppeling met SBR-assuranceverklaring van controlerende accountant

 • Zodra de definitieve versie van de assuranceverklaring is gepubliceerd, zal deze digitaal kunnen worden gekoppeld aan de SBR-jaarrekening.
 • Via de SBR-manager kunnen de diverse concepten van de SBR-jaarrekening worden uitgewisseld met de controlerende accountant. Zij worden alle digitaal opgeslagen.

Fiattering via een online service, de SBR-Webmanager

 • Voor de juiste fiattering van de definitieve jaarrekening, is een separate webapplicatie gemaakt. Deze is tevens geschikt voor alle overige SBR-berichten.
 • Indien deze applicatie wordt benut, ontstaat een online digitaal dossier, waarin de historie van alle verzonden SBR-berichten centraal zijn opgeslagen.

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Zorginstellingen is een product van Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier